Produkty HyperWorksPre-processing

Pre-processing je sestavování konečněprvkových nebo multibody modelů a jejich všeobecná příprava na následující výpočet. Z programového balíku HyperWorks se jako pre-procesor využívá programů HyperCrash, HyperMesh a MotionView. Nejrozšířenější HyperCrash je schopen pomocí mnoha uživatelských profilů sestavit tzv. „input deck“ pro většinu využívaných solverů (např. Radioss, OptiStruct, MotionSolve, Madymo, PamCrash, LS-Dyna, Abaqus a další).

HyperMesh

Produktový leták Produktové video

Nejrychlejší, vzhledem k řešiči univerzální konečněprvkový pre-procesor

 • Vynikající kvalita sítě
  • Hexahedrons
  • Tetrahedrons
  • Shells
 • Kompletní řešení
  • síťování
  • zatížení a hraniční podmínky
  • Morphing - tvarová změna oblasti se provádí přímo posuvem uzlů jednotlivých elementů
 • Nejširší řada přímých rozhraní mezi CAD aCAE
  • Abaqus
  • Ansys
  • Dyna
  • Nastran
  • Radioss
 • Rozsáhlé funkce opravy geometrie

Pokročilá práce s modelem

Kromě standartních způsobů tvorby 3D sítí nabízí HyperMesh i pro pokročilejší metody síťování sloužící zejména pro úpravu již stávající sítě. Pro tyto účely HyperMesh disponuje celou paletou editačních nástrojů. Typické situace, kde se těchto nástrojů využívá, jsou:

 • Přidání/editace žeber
 • Přidání/odebrání resp. otvoru pro šroub
 • Změna průměru otvoru pro šroub
 • Zjemnění sítě za účelem detailnější analýzy v kritickém místě
 • A další

HyperCrash

Produktový leták Produktové video

Univerzální konečně prvkový pre/post procesor pro prostředí modelování bezpečnosti vozidel

 • Intuitivně vedený proces
 • Přímá podpora RADIOSS & Dyna
 • Specifické vlastnosti spojené s bezpečností
  • Umístění figuríny
  • Skládání airbagu
  • Poloha bezpečnostních pásů
  • Hmotová rovnováha
  • Rychlá kontrola průniků
  • Systém swap
  • Mapování výsledků

Batch Mesher

Produktový leták

BatchMesherje nástroj s funkcí rozpoznávání geometrie a automatického vyčištění v dávkovém režimu pro zadané CAD soubory. Umí provádět celou řadu čisticích operacích geometrie s cílem vytvořit co nejlepší síť pro danou velikost a typ elementu.

Element Criteria-kritéria lze jednoduše definovat v programu BatchMeshernebo v panelu HyperMesh (batchmesher/QI optimize)

ParameterFile-rozpoznává jednotlivé geometrické prvky, včetně přírub, otvorů pro šrouby nebo zaoblení. Pro každý geometrický prvek diktuje parametry pro síťování, které mohou být snadno specifikovány v rámci programu BetchMesher. Uživatelé mohou také manipulovat s jinýmygeometrickými prvky, jako například změna typu a úhlu elementu nebo odstranění pevných bodů.

MotionView

Produktový leták

K solverům univerzální Multi-body dynamics pre- and post-processor

 • Parametrické modelování pomocí šablon
 • Vytvoření vstupů pro
  • MotionSolve
  • Adams
  • Simpack
 • Otevřený systém umožňující přizpůsobení konečnému uživateli
 • Efektivní nakládání s flexibilními těly

Simlab

Produktový leták Produktové video

Funkčně založené síťování & sestavování

 • Funkčně založené vytváření modelů pevných sestav
 • Proces síťování založený na šablonách
 • Není nutné žádné CAD vyčištění
 • Aplikace: blok motoru, turbínové skříně, převodovky, atd.

Evolve

Produktový leták Produktové video

Produkty HyperWorks - Evolve

Evolve osvobozuje designéry od omezení inženýrsky orientovaných CAD nástrojů, a zároveň umožňuje export digitálních modelů, který je ostatními požadován v procesu vývoje výrobku.

Evolve pomáhá průmyslovým návrhářům rychleji vytvořit formy. Umožní vám získat počáteční náčrt, prozkoumat stylistické alternativy a vizualizovat produkt vreálném provedení. Evolve poskytuje organické modelování povrchů a parametrickou kontrolu na základě ploch, tuhých těles a jedinečných vlastností stromu historie.Solver

Softwarový balík HyperWorks zahrnuje Radioss a OptiStruct jako řešič pro analýzy z výše zmíněného procesu pre-processingu. Radioss je konečněprvkovým řešičem pro lineární a nelineární simulace (explicitní i implicitní), pomocí něhož je možné analyzovat struktury, kapaliny, procesy formování i mechanické systémy. OptiStruct umožňuje inženýrům-designerům rychle a efektivně navrhnout lehký výrobek při zachování požadované tuhosti, popř. vyrobitelnosti apod. Aplikace HyperForm využívá Radioss jako solver, avšak obsahuje vlastní interní One Step Solver.

Radioss

Produktový leták Produktové video

Explicitní konečněprvkový solver pro řešení dynamických a crashových úloh

Radioss je lídrem v řešení nelineární a dynamických úloh. Používá se ve všech průmyslových odvětvích na celém světě, zejména v oblastech pasivní bezpečnosti automobilů.

 • Typy řešení
  • Dynamické - explicitní
  • Interakce kapalina – struktura
  • Robustní analýzy
 • Zaměření na robustnost a opakovatelnost
 • Vynikající zobrazení modelových chyb, k zajištění vysoké kvality výsledků

MotionSolve

Produktový leták Produktové video

MBD Software pro simulace mechanických systémů

 • Rozsáhlé knihovny prvků modelů
 • Typy analýz
  • Kinematické
  • Statické/Kvazistatické
  • Dynamické
  • Lineární
 • Výborná manipulace s FlexBody
  • Integrované nastavení & post processing
 • Modely pneumatik
  • Htire – handling tire
  • Ftire – Durability tire
 • Unikátní integrace s optimalizací
  • Flex body shapes a topology
  • Systém reakcí

OptiStruct

Produktový leták Produktové video

Moderní řešič pevnostních analýz pro lineární a nelineární strukturální problémy při statických a kvazistatických zatíženích, prověřený mnoha aplikacemi v různých oblastech průmyslu.

Výhody:

 • Komplexní nelineární řešič
 • Přesná a komplexní fyzika
 • Nejmodernější řešení pro NVH analýzu
 • Ideální řešič pro optimalizace
 • Velmi efektivní paralelní řešič

AcuSolve

Produktový leták Produktové video

Konečně-prvkové CFD analýzy

Přední univerzální konečněprvkový řešič na bázi „Computational Fluid Dynamics flow“ s vynikající robustností, rychlostí a přesností

 • Možnost využít pohyblivou i rotační síť
 • Interakce mezi strukturou a tekutinou DC FSI (Direct Coupling Fluid Structure Interaction)
 • ALE metody
 • Možnost využít automatické síťování v nástroji AcusConsole
 • Možnost zpracování výsledků v nástroji FieldView. Spojení s HyperStudy.

nanoFluidX

Produktový leták

NanoFluidX je simulační nástroj dynamiky kapalin založený na částicích pro určování toku v složitých geometriích s komplexním pohybem.

Klíčové vlastnosti a výhody:

 • Obecné proudění volných povrchů
 • Mnohofázové toky s poměrem vysoké hustoty
 • Otáčející se kola, klikové hřídele a spojovací tyče

FEKO

Produktový leták Produktové video

FEKO je komplexní kód pro výpočty v oblasti elektromagnetismu (CEM) široce využívaný v telekomunikačním, automobilovém, vesmírném a obranném průmyslu.

 • Plně vlnové řešiče včasové a frekvenční oblasti: MoM, FDTD, FEM a MLFMM
 • Asymptotické metody: PO, LE-PO, RL-GO, UTD
 • Skutečná hybridizace metod pro řešení komplexních a rozsáhlých multiškálovýchproblémů
 • Unikátní řešič na bázi analýzy charakteristických modů (CMA) počítá charakteristické proudy, vlastní hodnoty, modální amplitudy a charakteristické úhly

WinProp

WinProp je nástroj pro analýzu šíření elektromagnetických vln a plánování telekomunikačních sítí.

Nabízí vysoce přesné a velmi rychlé empirické a deterministické modely šíření pro širokou paletu scénářů: venkovní, městský, indoor, tunel, vozidla.

Vzávislosti na scénáři se využívají různá mapová data, predikce jsou založeny na různých databázích, např. topografických (pixely), clutter(pixely s/bez výšky), městské budovy (pixely nebo vektory), 3D planární objekty/stěny (vektory).

Modely šíření vln zahrnují empirické a semiempirickémodely, 3D modely sledování paprsku nebo unikátní Dominant PathModel (DPM).

Vzávislosti na aplikaci jsou kdispozici statické, Monte-Carlo nebo dynamické simulace sítí.

Flux

Produktový leták Produktové video

Flux využívá metodu konečných prvků pro řešení nízkofrekvenčních magnetických, elektrických a teplotních polí.

Funkce:

 • Autoadaptivnízjemnění sítě při řešení ve 2D a 3D
 • Statické, harmonické a transientní analýzy
 • Nelineární anizotropní chování materiálů, modelování hystereze
 • Ztráty ve vinutí vdůsledku povrchového jevu a jevu blízkosti
 • Několik iteračních a přímých řešičů soustav lineárních rovnic, robustní nelineární řešič, distribuované parametrické studie
 • Veličiny: potenciál, indukce, teplota, intenzita pole, magnetický tok, indukčnost, energie, ohmické ztráty a ztráty vželeze, proud, napětí, výkon, rychlost, síla, moment

Post-processing

V rámci post-processingu nabízí softwarový balík HyperWorks aplikace HyperView, HyperGraph, MotionView a volně dostupný HyperView Player. HyperView je kompletní post-processingový nástroj pro vizualizaci konečněprvkových analýz a multi-body simulací zároveň s příslušnými videosnímky a daty z reálných testů. Je zde možné kombinovat všechny tyto druhy výstupů a zobrazit je přehledně v jednom okně ve vzájemné synchronizaci.

Zpracování a prezentace simulačních dat je neméně důležitou součástí celého procesu CAE. S využitím nástroje HyperView jste schopni rychle a efektivně zpracovat velké množství dat včetně automatického exportu do MS Office. Samozřejmostí je hromadná automatická editace výstupních dat.

HyperView

Produktový leták Produktové video

Nejrychlejší FEA, MBD a CFD vizualizační prostředí

 • Pokročilé animační funkce
  • Dělící roviny
  • Překrytí videí
  • Synchronizované grafy XY
  • ISO kontury
 • Nejrychlejší post procesor na trhu – důležité pro velké modely
 • Nástroje pro automatizovaný proces generovaní reportů

HyperGraph 2D/3D

Produktový leták Produktové video

Nástroj pro vykreslení a analýzu dat.

HyperView Player - zdarma ke stažení ZDE

Prohlížeč pro vizualizaci 3-D CAE výsledků přes internet, nebo na stolním počítači.

Ke stažení zde

Weld Certification Director

Nástroj na posuzování kritických linií svarů v závislosti na mechanických požadavcích.

WeldCertificationDirector(WCD) od firmy Altair je kombinací základního softwaru se zákaznickými specifikacemi a integrovanými službami, které inženýrům umožňuje urychlit čas potřebný k identifikaci a analýzy výkonu svárů proti mechanickým požadavkům. Toto intuitivní řešení poskytuje automatizovaný přístup k určení únavy při svařování a určuje oblasti, které jsou předmětem zájmu v raných fázích návrhu.

WeldCertificationDirectorumožňuje inženýrům soustředit své úsilí na interpretaci výsledků než na mechaniku vytváření modelů, které mohou obsahovat tisíce svarových linek. Řešení automaticky identifikuje svařovací linky napříč různými typy spojů, což umožňuje inženýrům rychle provést kompletní vyhodnocení všech svarových linek ve struktuře a zkontrolovat potenciální problémy s výkonem. Tato ověření mohou být provedena na základě standardních předpisů nebo metod specifických pro zákazníka.

WeldCertificationDirectorje plně integrovaný do prostředí HyperWorks.

Automated Reporting Director

Automated Reporting Director (ARD) odstraňuje rutinní a časově náročné prvky postprocessingu. Umožňuje tak uživateli soustředit se výhradně na interpretaci a porozumění výsledků.

 • Snižuje dobu vytváření zpráv až o 80 %
 • Automaticky vytváří jednotlivé stránky pro vybrané výsledky
 • Generuje interaktivní výsledkové tabulky a upozorňuje na překročení kritických hodnot
 • Exportuje výsledky do PowerPointu případně Wordu s možností přidání animovaných obrázků či videí

zpět na začátek stránky